Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
ฐานข้อมูลตลาด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA 65
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์ ปี 2566
E-Service ระบบขอรับบริการออนไลน์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


     อบต.พระอาจารย์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ผู้ที่เคยติดต่อราชการ) ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยช่องทางการทำแบบสอบถามจะอยู่ในลักษณะ URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/8mfyod และ QR CODE
แบบสอบความพึงพอใจ
   องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสอบถามนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ... (30 พ.ค. 2566)  
แก้ไขปัญหาน้ำไหลช้าในเขตพื้นที่ หมู่ 3 ต.พระอาจารย์ (18 พ.ค. 2566)  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ... (15 พ.ค. 2566)  
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.พระอาจารย์ (11 พ.ค. 2566)
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566... (28 เม.ย. 2566)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ (05 เม.ย. 2566)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-... (05 เม.ย. 2566)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามพระร่าชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.... (03 เม.ย. 2566)
“โครงการ สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพึง และบุคคลทีมีภาวะปัญหา... (09 มี.ค. 2566)
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 (06 มี.ค. 2566)
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ 2566 (06 มี.ค. 2566)
แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลพระอาจารย์ (20 ก.พ. 2566)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (14 ก.พ. 2566)
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านนายกสายชล ทับเปลี่ยน ได้มอบหมายให้ นายพลวัฒน์ ... (06 ก.พ. 2566)
ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานที่ อบต พระอาจารย์ สำหรับผู้ที่กำลังหางาน หรือต้อง... (01 ก.พ. 2566)
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (25 ม.ค. 2566)
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปี2566 (23 ม.ค. 2566)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 ในช่วงเดือน มิ.ย.... (17 ม.ค. 2566)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก (12 ม.ค. 2566)
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษีพ.ศ.2566 (11 ม.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันเฉลิมพ... (02 มิ.ย. 2566)  

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประ... (15 มี.ค. 2566)  

นายสายชล ทับเปลี่ยน นายก... (29 ธ.ค. 2565)  

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังห... (22 ธ.ค. 2565)

ประกาศนโยบาย no gift (06 ธ.ค. 2565)

วางแผนเร่งรัดการดำเนินโคร... (06 ธ.ค. 2565)

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน... (28 พ.ย. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระอ... (16 พ.ย. 2565)

ประชุมคณะผู้บริหารและพนัก... (18 ต.ค. 2565)

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมครอบค... (17 ต.ค. 2565)

โครงการฟื้นฟูภาวะซึมเศร้า... (30 ก.ย. 2565)

ประชุมวางแผนช่วยเหลือชาวบ... (29 ก.ย. 2565)

รับโล่เกียรติบัตรเชิดชูเก... (22 ก.ย. 2565)

แจกถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู... (21 ก.ย. 2565)

โครงการลงทะเบียนสวัสดิการ... (15 ก.ย. 2565)

นายกสายชล ทับเปลี่ยน และค... (06 ก.ย. 2565)

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพร... (11 ส.ค. 2565)

ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่... (25 ม.ค. 2565)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร... (20 ต.ค. 2564)

การรณรงค์คัดแยกขยะตามหลัก... (02 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (03 พ.ค. 2566)  
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั... (20 เม.ย. 2566)  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ... (07 เม.ย. 2566)  
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (05 เม.ย. 2566)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E 2/2566 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร... (30 มี.ค. 2566)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเ... (15 มี.ค. 2566)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต... (14 มี.ค. 2566)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (10 มี.ค. 2566)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเส... (10 มี.ค. 2566)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E 1/2566 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล... (03 มี.ค. 2566)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยประมวล หม... (15 ก.พ. 2566)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 (06 ก.พ. 2566)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ลาดยาง ซอยข้างศู... (06 ก.พ. 2566)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธ... (31 ม.ค. 2566)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเ... (06 ม.ค. 2566)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างศ... (06 ม.ค. 2566)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 (05 ม.ค. 2566)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำค... (05 ม.ค. 2566)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... (29 ธ.ค. 2565)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ธ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (29 พ.ค. 2566)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (22 พ.ค. 2566)  
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (13 มี.ค. 2566)  
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบเพ... (07 มี.ค. 2566)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (14 ก.พ. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (27 ธ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลา สถานที่ ภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก) ภาคควา... (20 ธ.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (25 พ.ย. 2565)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (01 เม.ย. 2564)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (26 มี.ค. 2564)
รับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (08 มี.ค. 2564)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (03 มี.ค. 2564)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (24 ก.พ. 2564)
รับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (03 ก.พ. 2564)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (21 ต.ค. 2563)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (13 ก.พ. 2563)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (07 ก.พ. 2563)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (06 ม.ค. 2563)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (28 มิ.ย. 2561)
Responsive imageผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บึงพระอาจารย์
บ่อนำ้ศักดิ์สิทธิ์ หมู่ที่ 10 (17 ธ.ค. 2564)  
Responsive imageResponsive image


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ :
037-610559  โทรสาร : 037-610559  กองคลัง 086-7802324 สำนักงานปลัด 085-0422553

E-mail : prajan2565@gmail.com
Powered By phra-arjan.go.th


แผน