Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บริหารงานบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์ ปี 62


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

     อบต.พระอาจารย์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ผู้ที่เคยติดต่อราชการ) ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยช่องทางการทำแบบสอบถามจะอยู่ใน ลักษณะ URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/8mfyod และ QR code
แบบสอบความพึงพอใจ
   องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสอบถามนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (19 ม.ค. 2564)  
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (09 ต.ค. 2563)  
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (08 มิ.ย. 2563)  
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (02 มิ.ย. 2563)
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสา... (02 มิ.ย. 2563)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.... (28 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครนายก ที่ 28/2563 (28 พ.ค. 2563)
รับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (07 พ.ค. 2563)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนัก... (24 เม.ย. 2563)
โครงสร้างคณะกรรมการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ (23 เม.ย. 2563)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก (23 เม.ย. 2563)
รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่น... (23 เม.ย. 2563)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ (23 เม.ย. 2563)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (13 ก.พ. 2563)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (07 ก.พ. 2563)
รับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (20 ม.ค. 2563)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (06 ม.ค. 2563)
สรุปกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อจัดเก็บภาษี2563 อบตพระอาจารย์ (22 พ.ย. 2562)
แนวทางการเก็บภาษ๊ตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (22 พ.ย. 2562)
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำค... (08 เม.ย. 2564)  
ประกาศ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ (09 ก.พ. 2564)  
ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องก... (08 ก.พ. 2564)  
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2564 โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.พระอาจารย์ (ช่วงที่ 2) (04 ก.พ. 2564)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้ว อบต.พระอาจารย์ (ช่... (26 ม.ค. 2564)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E 3/2564 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต... (26 ม.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั... (05 ม.ค. 2564)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E 2/2564 โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.11 ซอยร่วมใจพัฒนา (28 ธ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาค... (28 ธ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [อาหารเสริม ... (27 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก.0.60 เมตร หมู่ที่ 11 ซอยร่วมใ... (25 พ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก.0.60 เมตร หมู่ท... (25 พ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกค... (30 ต.ค. 2563)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 1/2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบตลอง 22 ฝั่... (22 ต.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการศึกษ... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (12 ต.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ. 2564 (12 ต.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 11 ... (12 ต.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่วมใจพัฒ... (12 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (01 เม.ย. 2564)  
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (26 มี.ค. 2564)  
รับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (08 มี.ค. 2564)  
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (03 มี.ค. 2564)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (24 ก.พ. 2564)
รับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (03 ก.พ. 2564)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (21 ต.ค. 2563)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (13 ก.พ. 2563)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (07 ก.พ. 2563)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (06 ม.ค. 2563)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (28 มิ.ย. 2561)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บึงพระอาจารย์
Responsive imageResponsive image


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ :
037-610559  โทรสาร : 037-610559  กองคลัง 086-7802324 สำนักงานปลัด 085-0422553

E-mail : admin@phra-arjan.go.th
Powered By phra-arjan.go.th