Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
ฐานข้อมูลตลาด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA 65
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานกระทู้/กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์ ปี 62
E-Service ระบบขอรับบริการออนไลน์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


     อบต.พระอาจารย์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ผู้ที่เคยติดต่อราชการ) ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยช่องทางการทำแบบสอบถามจะอยู่ใน ลักษณะ URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/8mfyod และ QR code
แบบสอบความพึงพอใจ
   องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสอบถามนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน (14 พ.ย. 2565)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนครนายก (14 พ.ย. 2565)  
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง (09 พ.ย. 2565)  
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต (26 ต.ค. 2565)
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (28 ก.ย. 2565)
แผนการตรวจสอบระยะยาว (28 ก.ย. 2565)
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ (28 ก.ย. 2565)
นายสายชล ทับเปลี่ยน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ประกาศนโยบายให้ผู้บริห... (27 ก.ย. 2565)
การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน (23 ส.ค. 2565)
ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 (26 ก.ค. 2565)
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา (25 พ.ค. 2565)
ผลการประเมินความพึงพอใจ งบประมาณปี พ.ศ. 2564 (23 พ.ค. 2565)
ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต. พระอาจารย์ ประจำปี 2564 (19 พ.ค. 2565)
รับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (28 เม.ย. 2565)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (12 เม.ย. 2565)
การสำรวจความพึงพอใจโดยการจ้างสถาบันการศึกษาสำรวจ ปี 64 (14 มี.ค. 2565)
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ปี 64 (14 มี.ค. 2565)
แผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2565 (18 ก.พ. 2565)
แผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2564 (18 ก.พ. 2565)
คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการชำระภาษี (13 ม.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลพระอ... (16 พ.ย. 2565)  

ประชุมคณะผู้บริหารและพนัก... (18 ต.ค. 2565)  

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมครอบค... (17 ต.ค. 2565)  

โครงการฟื้นฟูภาวะซึมเศร้า... (30 ก.ย. 2565)

ประชุมวางแผนช่วยเหลือชาวบ... (29 ก.ย. 2565)

รับโล่เกียรติบัตรเชิดชูเก... (22 ก.ย. 2565)

แจกถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู... (21 ก.ย. 2565)

โครงการลงทะเบียนสวัสดิการ... (15 ก.ย. 2565)

นายกสายชล ทับเปลี่ยน และค... (06 ก.ย. 2565)

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพร... (11 ส.ค. 2565)

ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่... (25 ม.ค. 2565)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร... (20 ต.ค. 2564)

การรณรงค์คัดแยกขยะตามหลัก... (02 ก.ค. 2563)

ประกาศจังหวัดนครนายก ที่ ... (28 พ.ค. 2563)

โครงสร้างคณะกรรมการประจำศ... (23 เม.ย. 2563)

โครงการถวายเทียนพรรษา ประ... (23 ก.ค. 2562)

เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเ... (11 ก.พ. 2562)

กิจกรรม การพัฒนา นวัฒกรรม... (30 ม.ค. 2560)

โครงการอบรมชุมชนร่วมใจขจั... (29 ธ.ค. 2553)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้... (08 พ.ย. 2565)  
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 (26 ต.ค. 2565)  
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (17 ต.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ... (30 ก.ย. 2565)
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2565 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (29 ก.ย. 2565)
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [รถบรรทุก (ดีเซล)] (21 ก.ย. 2565)
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [รถบรรทุก (ดีเซล)] (21 ก.ย. 2565)
ประกาศ เรื่อง ประกาศการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 (07 ก.ย. 2565)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วย... (22 ส.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุน... (18 ส.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (15 ส.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน... (11 ก.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 (06 ก.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั... (06 ก.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (08 มิ.ย. 2565)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 (24 พ.ค. 2565)
สัญญจ้างก่อสร้าง เลขที่ E 5/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแ... (17 พ.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท... (22 เม.ย. 2565)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 (19 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (25 พ.ย. 2565)  
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (01 เม.ย. 2564)  
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (26 มี.ค. 2564)  
รับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (08 มี.ค. 2564)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (03 มี.ค. 2564)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (24 ก.พ. 2564)
รับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (03 ก.พ. 2564)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (21 ต.ค. 2563)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (13 ก.พ. 2563)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (07 ก.พ. 2563)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (06 ม.ค. 2563)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (28 มิ.ย. 2561)
Responsive imageผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บึงพระอาจารย์
บ่อนำ้ศักดิ์สิทธิ์ หมู่ที่ 10 (17 ธ.ค. 2564)  
Responsive imageResponsive image


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ :
037-610559  โทรสาร : 037-610559  กองคลัง 086-7802324 สำนักงานปลัด 085-0422553

E-mail : prajan2565@gmail.com
Powered By phra-arjan.go.th


แผน