Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บริหารงานบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์ ปี 62


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

     อบต.พระอาจารย์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ผู้ที่เคยติดต่อราชการ) ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยช่องทางการทำแบบสอบถามจะอยู่ใน ลักษณะ URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/8mfyod และ QR code
แบบสอบความพึงพอใจ
   องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสอบถามนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (08 มิ.ย. 2563)  
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (02 มิ.ย. 2563)  
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสา... (02 มิ.ย. 2563)  
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.... (28 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครนายก ที่ 28/2563 (28 พ.ค. 2563)
รับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (07 พ.ค. 2563)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนัก... (24 เม.ย. 2563)
โครงสร้างคณะกรรมการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ (23 เม.ย. 2563)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก (23 เม.ย. 2563)
รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่น... (23 เม.ย. 2563)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ (23 เม.ย. 2563)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (13 ก.พ. 2563)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (07 ก.พ. 2563)
รับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (20 ม.ค. 2563)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (06 ม.ค. 2563)
สรุปกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อจัดเก็บภาษี2563 อบตพระอาจารย์ (22 พ.ย. 2562)
แนวทางการเก็บภาษ๊ตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (22 พ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประม... (04 ต.ค. 2562)
การรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนและคำขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย... (12 ก.ย. 2562)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (27 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอก... (26 มิ.ย. 2563)  
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(รถบรรทุกขยะ) (25 มิ.ย. 2563)  
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด พัสดุเสื่อมคุณภาพ และพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในร... (20 พ.ค. 2563)  
ประกาศ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้... (28 เม.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลา... (18 มี.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาด... (26 ก.พ. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอ... (30 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส... (24 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส... (23 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ... (07 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการก่อส... (29 พ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อาหารเสริม ... (29 ต.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (16 ต.ค. 2562)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 9/2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 โครงการก่อสร้างหอถังสูง ข... (19 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (ตาม... (18 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 30... (11 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนล... (06 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนล... (06 ก.ย. 2562)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E 7/2562 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกร... (16 ส.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคล... (16 ส.ค. 2562)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บึงพระอาจารย์
Responsive imageResponsive image


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ :
037-610559  โทรสาร : 037-610559  กองคลัง 086-7802324 สำนักงานปลัด 085-0422553

E-mail : admin@phra-arjan.go.th
Powered By phra-arjan.go.th