Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
ฐานข้อมูลตลาด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA 65
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์
E-Service ระบบขอรับบริการออนไลน์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ

ด้านกลุ่มอาชีพ
1. กลุ่มอาหารหวาน – คาว หมู่ที่ 11 มีจำนวน 48 คน
2. กลุ่มนวดแผนโบราณ  หมู่ที่ 2 มีจำนวน 20 คน
3. กลุ่มเพาะเห็ดหลินจือ  หมู่ที่ 5 มีจำนวน 30 คน
4. กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง  หมู่ที่ 1 มีจำนวน 30 คน
5. กลุ่มอาชีพปลาบูดู  หมู่ที่ 3 มีจำนวน 40 คน
6. กลุ่มอาชีพข้าวสารบรรจุถุง หมู่ที่ 3 มีจำนวน 30 คน
7. กลุ่มอาชีพทำน้ำปลา  หมู่ที่ 3 มีจำนวน 20 คน
8. กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวล้มตอซังหมู่ที่ 3 มีจำนวน 60 คน
9. กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก หมู่ที่ 3 มีจำนวน 24 คน
10.กลุ่มอาชีพปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 3 มีจำนวน 30 คน
11.โรงสีข้าวชุมชน  หมู่ที่ 3,7 มีจำนวน 60 คน

ผลิตภัณฑ์รวมรายได้
     ประชากรตำบลพระอาจารย์ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ผลไม้ ซึ่งสามารถส่งขายเป็นรายได้หลักของตำบล ส่วนที่เหลือประชาชนได้ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย และบริการ ตลอดจนมีอาชีพเสริมอื่นๆ เช่น ทำขนมหวาน ทำขนมจีน ทอเสื่อ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น หน่วยธุรกิจในเขต อบต. มีปั้มน้ำมัน 2 แห่ง เฉลี่ยประชากรมีรายได้ประมาณ  3,500 – 6,000  บาท / เดือน / คน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ :
037-610559  โทรสาร : 037-610559  กองคลัง 086-7802324 สำนักงานปลัด 085-0422553

E-mail : prajan2565@gmail.com
Powered By phra-arjan.go.th