Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
ฐานข้อมูลตลาด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA 65
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์ ปี 2566
E-Service ระบบขอรับบริการออนไลน์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายพลวัฒน์ วันโด๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด โทร.085-0422553
Responsive image
Responsive image
นางสาวคัทลียา ปริปุนนัง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Responsive image
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
Responsive image
นายธนัช ศรราช
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพย์ 095-4343615
Responsive image
นายบัณฑิต แซ่ตั้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร.081-4066384
Responsive image
นายชัยยุทธ์ สมตั้งมั่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน โทร.083-0045146
Responsive image
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ
Responsive image
นางสาวนฤมล พรหมยา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวมนตร์ทยา ยะก๊บ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสุภาวดี หมัดรอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายอิบรอเฮม หมัดทิ
คนสวน (จ.ภารกิจ)
Responsive image
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์ (จ.ภารกิจ)
Responsive image
ว่าง
คนงาน
Responsive image
นางสาวสมหมาย แบนมณฑา
คนงาน
Responsive image
ว่าง
คนงาน
Responsive image
นางสาวนุศรา บูลัน
คนงาน
Responsive image
นายณรงค์ รุณวงษ์
พนักงานขับรถยนต์ (จ.ทั่วไป)
Responsive image
นายยามิน เหมือนราม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (จ.ภารกิจ)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ :
037-610559  โทรสาร : 037-610559  กองคลัง 086-7802324 สำนักงานปลัด 085-0422553

E-mail : prajan2565@gmail.com
Powered By phra-arjan.go.th