Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
ฐานข้อมูลตลาด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์ ปี 62


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายพลวัฒน์ วันโด๊ะ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
Responsive image
Responsive image
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
Responsive image
ว่าง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
Responsive image
นายบัณฑิต แซ่ตั้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
นายชัยยุทธ์ สมตั้งมั่น
เจ้าพนักงาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
Responsive image
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ
Responsive image
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวมลทยา ยะก๊บ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสุภาวดี หมัดรอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายอิบรอเฮม หมัดทิ
คนสวน
Responsive image
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางสุกัญญา โฉมฉิน
คนงาน
Responsive image
นางสาวสมหมาย แบนมณฑา
คนงาน
Responsive image
นางสาววรรณณี ยีดำ
คนงาน
Responsive image
นางสาวนุศรา บูลัน
คนงาน
Responsive image
นายณรงค์ รุณวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายยามิน เหมือนราม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ :
037-610559  โทรสาร : 037-610559  กองคลัง 086-7802324 สำนักงานปลัด 085-0422553

E-mail : admin@phra-arjan.go.th
Powered By phra-arjan.go.th