Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บริหารงานบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์ ปี 62


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายนพดล มนทา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์
Responsive image
Responsive image
นายประเสริฐ โต๊ะหวัง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์
Responsive image
Responsive image
นางจิตตรา เส็งเล็ก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์
Responsive image
นางสาวปรารินทร์ดา เราะหมัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายสุไลมาน ตินา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายวัชระ ประสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายอนุกูล ทองใบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายณรงค์ เรืองเดช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายการีม เฮมสอิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายวิเชียร พลอยทับทิม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายปรีชา บุญมาเลิศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นางกฤษณา สมันเลาะห์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสมหมาย ศรีงาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายสมาแอน อะณี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
พลฯ ไพโรจน์ อาดำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายวินัย มะหะหมัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นางสุวรรณนา โต๊ะทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายภูทัย บุญรอด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายตอรีก มะหะหมัดยูซบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายอมร เทียบวงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นายสุรเชษฐ์ นุ้ยนิ่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
นางสง่า นีลขัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
Responsive image
นายธีรยุทธ์ ด้วงสังข์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ :
037-610559  โทรสาร : 037-610559  กองคลัง 086-7802324 สำนักงานปลัด 085-0422553

E-mail : admin@phra-arjan.go.th
Powered By phra-arjan.go.th