Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
ฐานข้อมูลตลาด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์ ปี 62


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 พ.ย. 2564
ถึง
03 ก.พ. 2565
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ถนน หมู่บ้านมั่นคง ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีคัดเลือก (งบฟื้นฟู ปี 64)
05 พ.ย. 2564
ถึง
03 ก.พ. 2565
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 ถนน ซอยหมู่บ้านมั่นคง ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีคัดเลือก (งบฟื้นฟู ปี 64)
29 ต.ค. 2564
ถึง
29 ต.ค. 2564
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2564
25 ต.ค. 2564
ถึง
25 ต.ค. 2564
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
21 ต.ค. 2564
ถึง
21 ต.ค. 2564
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565)
20 ต.ค. 2564
ถึง
18 ม.ค. 2565
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ E 1/2565 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลพระอาจารย์ (เงินอุหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย ปี 64)
15 ต.ค. 2564
ถึง
15 ต.ค. 2564
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 (งบฟื้นฟู)
15 ต.ค. 2564
ถึง
15 ต.ค. 2564
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 (งบฟื้นฟู)
05 ต.ค. 2564
ถึง
05 ต.ค. 2564
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อบัญญัติ)
04 ต.ค. 2564
ถึง
04 ต.ค. 2564
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลพระอาจารย์ งบเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2563 (e-bidding)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ :
037-610559  โทรสาร : 037-610559  กองคลัง 086-7802324 สำนักงานปลัด 085-0422553

E-mail : admin@phra-arjan.go.th
Powered By phra-arjan.go.th