Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
ฐานข้อมูลตลาด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA 65
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์
E-Service ระบบขอรับบริการออนไลน์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

     
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม นอกนั้นนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ ประชากรมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด นิยมตั้งบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนตามแนวลำคลอง โดยมีวัดและมัสยิดเป็นศูนย์กลางและมักตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำ (คลองสายต่าง ๆ) กลุ่มชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของตำบลได้แก่ หมู่ที่ 10 บ้านบึงพระอาจารย์ กลุ่มชุมชนที่เล็กที่สุดได้แก่หมู่ที่ 13 บ้านปากคลอง 23 มีวัด 1 แห่ง มัสยิด 6 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.5 แห่ง และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง 

ด้านการศึกษา   
     มีโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก 6 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1(เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
2. โรงเรียนบ้านปากคลอง 17ตั้งอยู่หมู่ที่ 5(เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
3. โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตตารามตั้งอยู่หมู่ที่ 10(เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
4. โรงเรียนบ้านคลองหกวาตั้งอยู่หมู่ที่ 11(เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
5. โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 13(เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)   
     มีโรงเรียนเอกชน จำนวน  3  แห่ง
1. โรงเรียนผดุงอิสลาม และมัธยมศึกษาตอนต้น
2. โรงเรียนสันติอิสลาม สอนศาสนา
3. โรงเรียนนัซรุดดีน สอนศาสนา,กศน.และเป็นที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนครนายก


ด้านสาธารณสุข
     สถานีอนามัย 2 แห่ง
1.สถานีอนามัยบ้านปากคลอง  22
2.สถานีอนามัยบ้านบึงพระอาจารย์


ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
     มัสยิดจำนวน 6 แห่ง
1. มัสยิดอัลคอยร๊อต หมู่ที่ 1
2. มัสยิดผดุงอิสลาม หมู่ที่ 3
3. มัสยิดประกอบศาสน์อิสลาม หมู่ที่ 5
4. มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม หมู่ที่ 6
5. มัสยิดสมาคมอิสลาม หมู่ที่ 7 
6. มัสยิดบำรุงอิสลาม หมู่ที่ 8
     
วัดจำนวน 1 แห่ง
1. วัดสุนทรพิชิตาราม หมู่ที่ 10 ตำบลพระอาจารย์

การปกครอง
     แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้
หมู่ที่ 1 บ้านช่องตะเคียน
หมู่ที่ 2 บ้านปากคลอง 22
หมู่ที่ 3 บ้านบึงหลุมบัว
หมู่ที่ 4 บ้านเหนือทด
หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง 16
หมู่ที่ 6 บ้านปลายคลอง 22
หมู่ที่ 7 บ้านบึงไผ่
หมู่ที่ 8 บ้านปากคลอง 17
หมู่ที่ 9 บ้านคู้คดคลอง22
หมู่ที่ 10 บ้านบึงพระอาจารย์
หมู่ที่ 11 บ้านคลองหกวา
หมู่ที่ 12 บ้านกลางคลอง 22
หมู่ที่ 13 บ้านปากคลอง 23

ประชากร
     มีประชากร 6,266 คน โดยแบ่งเป็นชาย 3,135 คน และหญิง 3,131 คน จำนวนครัวเรือน 1,650 ครัวเรือน
ตำบล/หมู่บ้าน จำนวน/หลัง ชาย หญิง รวมประชากร
ตำบล พระอาจารย์ 2,208 3,277 3,236 6,513
หมู่ที่ 1 176 257 247 504
หมู่ที่ 2 121 224 221 445
หมู่ที่ 3 201 339 343 682
หมู่ที่ 4 188 229 215 444
หมู่ที่ 5 258 245 252 497
หมู่ที่ 6 119 239 237 476
หมู่ที่ 7 115 173 182 355
หมู่ที่ 8 200 340 323 663
หมู่ที่ 9 133 199 213 412
หมู่ที่ 10 279 420 378 798
หมู่ที่ 11 143 243 248 491
หมู่ที่ 12 116 197 183 380
หมู่ที่ 13 159 172 194 366
                                                                                                                            ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2564

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ :
037-610559  โทรสาร : 037-610559  กองคลัง 086-7802324 สำนักงานปลัด 085-0422553

E-mail : prajan2565@gmail.com
Powered By phra-arjan.go.th