Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บริหารงานบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์ ปี 62


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

     
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม นอกนั้นนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ ประชากรมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด นิยมตั้งบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนตามแนวลำคลอง โดยมีวัดและมัสยิดเป็นศูนย์กลางและมักตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำ (คลองสายต่าง ๆ) กลุ่มชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของตำบลได้แก่ หมู่ที่ 10 บ้านบึงพระอาจารย์ กลุ่มชุมชนที่เล็กที่สุดได้แก่หมู่ที่ 13 บ้านปากคลอง 23 มีวัด 1 แห่ง มัสยิด 6 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.5 แห่ง และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง 

ด้านการศึกษา   
     มีโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก 6 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1(เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
2. โรงเรียนบ้านปากคลอง 17ตั้งอยู่หมู่ที่ 5(เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
3. โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตตารามตั้งอยู่หมู่ที่ 10(เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
4. โรงเรียนบ้านคลองหกวาตั้งอยู่หมู่ที่ 11(เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
5. โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 13(เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)   
     มีโรงเรียนเอกชน จำนวน  3  แห่ง
1. โรงเรียนผดุงอิสลาม และมัธยมศึกษาตอนต้น
2. โรงเรียนสันติอิสลาม สอนศาสนา
3. โรงเรียนนัซรุดดีน สอนศาสนา,กศน.และเป็นที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนครนายก


ด้านสาธารณสุข
     สถานีอนามัย 2 แห่ง
1.สถานีอนามัยบ้านปากคลอง  22
2.สถานีอนามัยบ้านบึงพระอาจารย์


ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
     มัสยิดจำนวน 6 แห่ง
1. มัสยิดอัลคอยร๊อต หมู่ที่ 1
2. มัสยิดผดุงอิสลาม หมู่ที่ 3
3. มัสยิดประกอบศาสน์อิสลาม หมู่ที่ 5
4. มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม หมู่ที่ 6
5. มัสยิดสมาคมอิสลาม หมู่ที่ 7 
6. มัสยิดบำรุงอิสลาม หมู่ที่ 8
     
วัดจำนวน 1 แห่ง
1. วัดสุนทรพิชิตาราม หมู่ที่ 10 ตำบลพระอาจารย์

การปกครอง
     แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้
หมู่ที่ 1 บ้านช่องตะเคียน
หมู่ที่ 2 บ้านปากคลอง 22
หมู่ที่ 3 บ้านบึงหลุมบัว
หมู่ที่ 4 บ้านเหนือทด
หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง 16
หมู่ที่ 6 บ้านปลายคลอง 22
หมู่ที่ 7 บ้านบึงไผ่
หมู่ที่ 8 บ้านปากคลอง 17
หมู่ที่ 9 บ้านคูคต
หมู่ที่ 10 บ้านบึงพระอาจารย์
หมู่ที่ 11 บ้านคลองหกวา
หมู่ที่ 12 บ้านกลางคลอง 22
หมู่ที่ 13 บ้านปากคลอง 23

ประชากร
     มีประชากร 6,266 คน โดยแบ่งเป็นชาย 3,135 คน และหญิง 3,131 คน จำนวนครัวเรือน 1,650 ครัวเรือน
ตำบล/หมู่บ้าน จำนวน/หลัง ชาย หญิง รวมประชากร
ตำบล พระอาจารย์ 1,650 3,135 3,131 6,266
หมู่ที่ 1 141 242 243 485
หมู่ที่ 2 110 248 264 512
หมู่ที่ 3 159 302 301 603
หมู่ที่ 4 134 213 197 410
หมู่ที่ 5 174 260 252 512
หมู่ที่ 6 103 225 253 478
หมู่ที่ 7 97 159 169 328
หมู่ที่ 8 146 319 330 649
หมู่ที่ 9 97 195 188 383
หมู่ที่ 10 217 438 402 840
หมู่ที่ 11 107 215 208 423
หมู่ที่ 12 91 183 179 362
หมู่ที่ 13 74 136 145 281
                                                                                                                            ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2553

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ : 037 – 610560  โทรสาร : 037 – 610560 ต่อ 13     E-mail : 
admin@phra-arjan.go.th
Powered By phra-arjan.go.th