Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
ฐานข้อมูลตลาด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์ ปี 62


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 


ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ตั้งอยู่บริเวณถนนคลองหกวา หมู่ที่5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทรศัพท์ / โทรสาร 037 – 610559 - 60

อาณาเขต
     องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ มีพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบทั้งหมด 58.68 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอองครักษ์ ห่างจากอำเภอองครักษ์ไปตามถนนของกรมทางหลวงชนบท หมายเลข  นย.3001 (ถนนสายองครักษ์ - บางน้ำเปรี้ยว) มีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ 
ทิศใต้
ทิศตะวันออก 
ทิศตะวันตก
ติดกับศีรษะกระบือ
ติดกับดอนฉิมพลี
ติดกับบางสมบูรณ์
ติดกับชุมพลและตำบลบึงศาล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
     คลองซอยชลประทาน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ คลองซอย 16,22,23,24,และคลองหกวา
     บึงกักเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บึงหลุมบัว,บึงสามแสนและบึงยายนิล


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ :
037-610559  โทรสาร : 037-610559  กองคลัง 086-7802324 สำนักงานปลัด 085-0422553

E-mail : admin@phra-arjan.go.th
Powered By phra-arjan.go.th