Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
ฐานข้อมูลตลาด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA 65
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์ ปี 2566
E-Service ระบบขอรับบริการออนไลน์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)










หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต
วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ โดยนายกสายชล  ทับเปลี่ยน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ได้จัดกิจกรรมการมอบนโยบาย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกับการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  ให้กับบุคลากร เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และท่านนายสายชล ทับเปลี่ยน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ได้ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2566