Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
ฐานข้อมูลตลาด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA 65
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์
E-Service ระบบขอรับบริการออนไลน์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
       อบต.พระอาจารย์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ผู้ที่เคยติดต่อราชการ) ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยช่องทางการทำแบบสอบถามจะอยู่ในลักษณะ URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/8mfyod และ QR CODE

   

แบบสอบความพึงพอใจ
   องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสอบถามนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (10 มิ.ย. 2567)  
“ช่วยกันเฝ้าระวังการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ” (16 พ.ค. 2567)  
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคา... (07 พ.ค. 2567)  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (05 เม.ย. 2567)
รายงานผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ว... (03 เม.ย. 2567)
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.พระอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (28 มี.ค. 2567)
เปิดรับบริจาคขยะเพื่อตั้งกองทุนธนาคารขยะชุมชนและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบล... (07 มี.ค. 2567)
ประชุมเพื่อมอบแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (14 ก.พ. 2567)
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (07 ก.พ. 2567)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำป... (22 ม.ค. 2567)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (19 ม.ค. 2567)
ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2567 (08 ม.ค. 2567)
ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Poli... (03 ม.ค. 2567)
แสดงรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 (03 ม.ค. 2567)
เชิญร่วมงาน งานวันคนพิการจังหวัดนครนายก (21 ธ.ค. 2566)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติ... (08 ธ.ค. 2566)
รายงานการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล จากปฏิบัติหน้าที่ No ... (04 ธ.ค. 2566)
ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS... (02 พ.ย. 2566)
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( ONE STOP SERVICE : OSS) (02 พ.ย. 2566)
ประกาศนโยบายการบริหารความเสียง ประจำปี พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจาร... (30 ต.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม MOI WASTE BANK W... (07 มี.ค. 2567)  

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกา... (31 ม.ค. 2567)  

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกา... (26 ม.ค. 2567)  

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกา... (25 ม.ค. 2567)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ... (18 ธ.ค. 2566)

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมั... (14 พ.ย. 2566)

การประชุมคณะกรรมการติดตาม... (09 พ.ย. 2566)

ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์บร... (25 ส.ค. 2566)

เปิดโครงการเด็กรุ่นใหม่ ใ... (23 ส.ค. 2566)

ประธานกล่าวเปิดโครงการอบร... (18 ส.ค. 2566)

การประชุมสภา สมัย สามัญที... (10 ส.ค. 2566)

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกี... (16 ก.ค. 2566)

ภาพกิจกรรมวันผู้สูงอายุ (11 ก.ค. 2566)

(06 มิ.ย. 2566)

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันเฉลิมพ... (02 มิ.ย. 2566)

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประ... (15 มี.ค. 2566)

นายสายชล ทับเปลี่ยน นายก... (29 ธ.ค. 2565)

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังห... (22 ธ.ค. 2565)

ประกาศนโยบาย no gift (06 ธ.ค. 2565)

วางแผนเร่งรัดการดำเนินโคร... (06 ธ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก... (07 มิ.ย. 2567)  
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (05 มิ.ย. 2567)  
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางลัด หมู่ที่... (21 พ.ค. 2567)  
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้ามัสยิด... (14 พ.ค. 2567)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567 (03 พ.ค. 2567)
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด พัสดุเสื่อมคุณภาพ และพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในร... (25 เม.ย. 2567)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 (22 เม.ย. 2567)
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน... (22 เม.ย. 2567)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (22 เม.ย. 2567)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ก่อสร้างถนนล... (04 เม.ย. 2567)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำค... (02 เม.ย. 2567)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 (02 เม.ย. 2567)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับบปรุงแนวเ... (22 มี.ค. 2567)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแนวเขตท่อประปา ... (21 มี.ค. 2567)
ประกาศ เรื่อง ริบเงินประกันเข้าเป็นรายได้ (18 มี.ค. 2567)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแนวเขตท่อประปา ขนาด 3 นิ้ว ชั... (11 มี.ค. 2567)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้า... (05 มี.ค. 2567)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างก่อสร้างโครงกา่ร... (04 มี.ค. 2567)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (04 มี.ค. 2567)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดร... (22 ก.พ. 2567)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (10 มิ.ย. 2567)  
รับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (29 พ.ค. 2566)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (22 พ.ค. 2566)  
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (13 มี.ค. 2566)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบเพ... (07 มี.ค. 2566)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (14 ก.พ. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (27 ธ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลา สถานที่ ภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก) ภาคควา... (20 ธ.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (25 พ.ย. 2565)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (01 เม.ย. 2564)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (26 มี.ค. 2564)
รับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (08 มี.ค. 2564)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (03 มี.ค. 2564)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (24 ก.พ. 2564)
รับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (03 ก.พ. 2564)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (21 ต.ค. 2563)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง (13 ก.พ. 2563)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (07 ก.พ. 2563)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (06 ม.ค. 2563)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (28 มิ.ย. 2561)
Responsive imageผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บึงพระอาจารย์
บ่อนำ้ศักดิ์สิทธิ์ หมู่ที่ 10 (17 ธ.ค. 2564)  
Responsive imageResponsive image


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ :
037-610559  โทรสาร : 037-610559  กองคลัง 086-7802324 สำนักงานปลัด 085-0422553

E-mail : prajan2565@gmail.com
Powered By phra-arjan.go.th


แผน